تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به اعتقاد مقاومتی دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، نظارت ستادی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان از آموزشکده فنی دختران فدک کاشان توسط سعید مسینه جانشین بسیج اساتید استان اصفهان و بیژن شمس معاون سازمان انجام شد.