نگاههای تخصصی متفاوت اساتید دانشگاه در خصوص بازار سهام

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان، نشست تخصصی پیرامون بررسی موضوع بورس با حضور استادان این حوزه از دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان اصفهان با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

 

گروه جهادی بسیج علمی غربالگری هفت هزار جمعیت زیبا شهر مبارکه را انجام داد

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان، مرکز بسیج علمی، پژوهشی و فناوری شهید احمدی روشن مبارکه (زیباشهر) از مراکز علمی بسیج است که در هفته بسیج ۱۳۹۸ افتتاح شد. این مرکز در شناسایی و جذب نخبگان سریعا کار خود را شروع کرده بود و با شیوع کرونا نخبگان بسیجی در قالب گروههای جهادی پای کار آمده و در همه عرصه های مبارزه حضوری پررنگ دارند آنها از یازده هزار نفر جمعیت شهر غربالگری و ثبت نام ۷ هزار نفر را در طی ۸ روز انجام داده اند.

اقشار علمی و پژوهشی بسیج برنامه های سال ۱۳۹۹ خود را ارائه کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، اقشار علمی و پژوهشی بسیج استان اصفهان برنامه های سال ۱۳۹۹خود در رابطه با مباحث علمی و پژوهشی ارائه نمودند.

فعالیتهای علمی و پژوهشی اقشار مختلف بسیج از طریق کانونها و دفتر بسیج اساتید در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان، اندیشکده ها و مراکز علمی بسیج خواهران و برادران پیگیری می شود.