اقشار علمی و پژوهشی بسیج برنامه های سال ۱۳۹۹ خود را ارائه کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، اقشار علمی و پژوهشی بسیج استان اصفهان برنامه های سال ۱۳۹۹خود در رابطه با مباحث علمی و پژوهشی ارائه نمودند.

فعالیتهای علمی و پژوهشی اقشار مختلف بسیج از طریق کانونها و دفتر بسیج اساتید در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان، اندیشکده ها و مراکز علمی بسیج خواهران و برادران پیگیری می شود.